Adatkezelési szabályzat

 • BGC Angol Iskolai Programra jelentkezéssel és azon való részvétellel kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató

  Az AMERIKAINAPKÖZI Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Hajdú utca 11. 1. em. 15. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-187636, adószám: 24885650-1-41, e-mail cím: info@bgcprogram.hu; „AMERIKAINAPKÖZI Kft.”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendeletének („Rendelet”) való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja a BGC Angol Iskolai Programra jelentkezéssel és a Programon való részvétellel kapcsolatos személyes adatok kezeléséről:

  1. Adatvédelmi tisztviselő

  Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

  2. Az adatkezelés, annak célja és jogalapja

  2.1 A BGC Angol Iskolai Programra jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok kezelése

  Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a jelentkező gyermekek személyes adatait a BGC Angol Iskolai Programra történő jelentkezés előjegyzése, valamint a jelentkezett gyermekek gondviselőinek személyes adatait a gondviselővel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli.

  A gyermekek és gondviselők személyes adatai kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) pontja (szerződés előkészítéséhez szükséges adatkezelés).

  2.2 Gyermek személyes adatainak kezelése a BGC Angol Iskolai Programon való részvétel
  során

  Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a gyermek személyes adatait a BGC Angol Iskolai Program megszervezése és megvalósítása, a gyermek javára kötött szerződés teljesítése, továbbá a gyermek egészségügyi szempontból biztonságos részvételének biztosítása céljából kezeli.

  Tekintettel arra, hogy a BGC Angol Iskolai Programban való részvételre vonatkozó szerződés megkötésére a gyermek gondviselője részéről a gyermek javára kerül sor, az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a gyermek személyes adatait a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) pontja (jogos érdeken alapuló adatkezelés) alapján kezeli, illetve a szerződés megszűnését követően az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) pontja és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés) alapján kezeli. Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. jogos érdeke, hogy a gyermek javára megkötött szerződésben foglalt kötelezettségeit a gyermek felé teljesítse.

  Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a gyermek ételallergiára vonatkozó személyes adatait a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) pontja (jogos érdeken alapuló adatkezelés), valamint a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján kezeli. Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. jogos érdeke, hogy a gyermek részére biztonságos környezetet biztosítson az étkezések során, illetve a gyermek allergiás reakcióját megelőzze vagy a gyermek allergiás reakciója esetén megfelelően tudjon eljárni.

  2.3 Gondviselő személyes adatainak kezelése a gyermeke BGC Angol Iskolai Programon való részvétele során

  Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a gondviselő személyes adatait szerződés jogszerű létrejötte, teljesítése és megszüntetése céljából kezeli.

  Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a gondviselő személyes adatait a szerződés fennállása alatt az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) pontja alapján kezeli (szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés), illetve a szerződés megszűnését követően az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) pontja és a számviteliről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés) alapján kezeli.

  3. Személyes adatok címzettjei

  Az elektronikusan megküldött dokumentumokban szereplő személyes adatokat az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5, Írország) részére teszi hozzáférhetővé.

  4. A kezelt személyes adatok köre

  Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a fenti célból a gyermek alábbi személyes adatait kezeli:

  ● név,
  ● születési hely és idő,
  ● ételallergia, amennyiben fennáll,
  ● azon köznevelési intézmény, amelyben a Programot igénybe veszi,
  ● osztály,
  ● teljesítményének értékelése.

  Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a fenti célból a gondviselő alábbi személyes adatait kezeli:

  ● kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából: név, lakcím, tartózkodási hely, e-mail cím, valamint
  ● a szerződéskötés, – teljesítés és megszüntetés céljából: szerződéses adatlapon szereplő személyes adatok.

  5. Az adatkezelés időtartama

  A gyermek Programon való részvétele esetén az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a gyermek és gondviselő személyes adatait a szerződés megszűnésétől számított 8. év végéig kezeli.

  A fel nem vett jelentkezők esetén az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a gyermek és gondviselő személyes adatait a felvételi időszak lezárulásától számított 5 munkanapig kezeli.

  6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlásával kapcsolatban az AMERIKAINAPKÖZI Kft.-hez fordulhat az info@bgcprogram.hu e-mail címen.

  Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

  A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az AMERIKAINAPKÖZI Kft.-nél az alábbi érintetti jogokat gyakorolhatja:

  6.1 Hozzáféréshez való jog

  Kérhet visszajelzést az AMERIKAINAPKÖZI Kft.-től arra vonatkozóan, hogy az AMERIKAINAPKÖZI Kft. kezeli-e a személyes adatait.

  Ha az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

  ● az AMERIKAINAPKÖZI Kft. milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
  ● az AMERIKAINAPKÖZI Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
  ● milyen forrásból származnak a személyes adatai,
  ● az AMERIKAINAPKÖZI Kft. alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

  Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

  Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében az AMERIKAINAPKÖZI Kft. meg kell, hogy győződjön az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

  6.2 Helyesbítéshez való jog

  Kérheti, hogy az AMERIKAINAPKÖZI Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

  Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

  6.3 Törléshez való jog

  A személyes adatait törli az AMERIKAINAPKÖZI Kft., ha

  (i) azokra nincs szüksége az AMERIKAINAPKÖZI Kft.-nek,

  (ii) az AMERIKAINAPKÖZI Kft. jogellenesen kezelte a személyes adatait, illetve

  (iii) az AMERIKAINAPKÖZI Kft. jogi kötelezettségének teljesítéséhez köteles a személyes adatait törölni.

  Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. törli a személyes adatait, ha kéri, kivéve, ha a személyes adatai kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az AMERIKAINAPKÖZI Kft. korlátozza, ha

  (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben az AMERIKAINAPKÖZI Kft. arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),

  (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

  (iii) az AMERIKAINAPKÖZI Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli,

  (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az AMERIKAINAPKÖZI Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

  Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. ebben az esetben a személyes adatait tárolja, azonban bármely egyéb adatkezelést csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből végez.

  6.5 Tiltakozáshoz való jog

  Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

  Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a személyes adatai törlését nem végzi el, ha az adatkezelés tekintetében elvégzett érdekmérlegelési teszt alátámasztja, hogy az Ön jogaival szemben az AMERIKAINAPKÖZI Kft.-nek elsőbbséget élvező jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez és tájékoztatja Önt az érdekmérlegelési tesztben foglaltakról. Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. törli a személyes adatait, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és az AMERIKAINAPKÖZI Kft.-nek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre.

  6.6 Adathordozhatósághoz való jog

  Kérheti, hogy az AMERIKAINAPKÖZI Kft. a szerződés teljesítésén alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait az Ön vagy Ön által megjelölt más adatkezelő részére átadja.

  7. Jogsértés esetén tehető lépések

  7.1 Ha úgy gondolja, hogy az AMERIKAINAPKÖZI Kft. megsértette a jogait a személyes
  adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba az AMERIKAINAPKÖZI Kft.-vel az
  info@bgcprogram.hu e-mail címen.

  7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap: www. naih.hu).

  7.3 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az AMERIKAINAPKÖZI Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

  8. Automatizált döntéshozatal

  Az AMERIKAINAPKÖZI Kft. nem hoz automatizált módon döntést a megadott személyes adatok alapján.

  Hatályos 2023.05.30. napjától

BGC Angol Iskolai Program
2014-ben Európai Nyelvi Díjat nyert programunk, a megszokott kéttannyelvű általános iskoláktól eltérően játékosan biztosítja a nyelvelsajátítás lehetőségét a gyerekek számára a teljesen kezdő szinttől egészen a nyelvvizsgára való felkészítésig.
 • 4+4 éves kidolgozott program
 • angol anyanyelvű lektorok
 • pozitív, támogató környezet
 • központban a jókedv
 • szótárfüzet, tesztek és számonkérés nélkül

Keressen minket!

Forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben programunkkal kapcsolatban további információra van szüksége!

+36-70-327-4476
Kövessen minket Faceboookon is!
Legfrissebb híreink